نیاز تنهایی

گاهی انسان نیازمند تنهایی است

گاهی انسان نیازمند عشق است

روزی به جاده ای تاریک قدم می نهیم

جاده ای را که هیچ کس را خبری از آن نیست

شمعی به دستمان داده اند تا با آن راه خود بیابیم

شمعی که تا آن را روشن می کنیم