معادله ۱ :
انسان = خواب + خوراک + کار + تفریح
الاغ = خواب + خوراک
پس :
انسان = الاغ + کار + تفریح
و بنابراین :
انسان - تفریح = الاغ + کار
بعبارت دیگر :
انسانی که تفریح نداره = الاغیه که فقط کار می کنه

معادله ۲ :
مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس :
مرد = الاغ + درآمد
و بنابراین :
مرد - درآمد = الاغ
بعبارت دیگر :
مردی که درآمد ندارد = الاغیه که فقط می خوره و می خوابه

معادله ۳ :
زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس :
زن = الاغ + خرج پول
و بنابراین :
زن - خرج پول = الاغ
بعبارت دیگر :
زنی که پول خرج نمی کنه = الاغیه که فقط می خوره و می خوابه

نتیجه گیری:
از معادلات ۲و۳ داریم:
مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمی کند
پس:
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند!
و
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند!