hhe.jpg

 

دل من باز شکست

حجم سرد درد تنهایی دل را

آتش گرم نگاهت بشکست

بر در و دیوار وجود سردم

لحظه ای نور محبت بنشست

در عبور پریشان نسیمی افسوس

مرغ دل رخت جدایی بربست

دل من باز به فریاد آمد

دل من باز شکست ..