منم …

زندانی زیبایی شب و قطره های باران منم

اسیری در مرداب جنگلهای سر سبز منم

دل خسته از فریاد کلاغان سیه دل منم

آوای مرغان باران در دریا منم

سردی زمستان در شب یلدا منم

بلندای شب در کوهساران منم

تشنه گشته در سراب منم 

طوفان بی امان امواج دریا منم

گرد باد لحظات سرد و تلخ آواز منم

سکوت فرو خورده خیانت منم

فریاد بغض کرده تنهایی منم