این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت؟

هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بوَد

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

این چه جهانیست؟...این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست؟!

این چه بهشتیست؟... این چه بهشتیست در آن خوردن گندم خطاست؟!

آی رفیق این ره انصاف نیست! این جفاست!

راست بگو راست بگو راست؛فردوس برینت کجاست؟

راستی! آنجا هم هر کس و ناکس خداست؟!

بر همه گویند که هشیار باش! بر در فردوس نشیند کسی

تا که به درگاه قیامت رسی

از تو بپرسند که در راه عشق،پیرو زرتشت بودی یا مسیح؟!

دوزخ ما چشم به راه شماست!

راست بگو راست بگو راست؛آنجا نیز باز همین ماجراست؟!